MCUW Usługi transportowe - podatek transportowy

O podatku

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych. Poniżej poznasz wybrane zagadnienia z tego zakresu.

Kto, kiedy i na jakich zasadach musi płacić podatek od środków transportowych?

Jesteś właścicielem dużego pojazdu (lub kilku pojazdów) albo dopiero planujesz go nabyć? Sprawdź, kiedy należy płacić podatek od środków transportowych, kto musi go opłacać, jak wypełnić obowiązki podatkowe i czy możesz być zwolniony z płacenia podatku.
Podatek od środków transportu obejmuje pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony. Podatek od środków transportu jest podatkiem lokalnym co oznacza, że jego wysokość ustalana jest bezpośrednio przez samorządy terytorialne, w granicach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, a także na właścicielach jednostki organizacyjnej nieposiadający osobowości prawnej oraz posiadaczach pojazdów, które zostały powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.
Powstanie obowiązku podatkowego następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po poniższych zdarzeniach:
  • rejestracja pojazdu w Polsce,
  • nabycie środków już zarejestrowanych,
  • ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu, jeśli została wcześniej wydana decyzja o czasowym wycofaniu danego środka z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym:
  • pojazd zostaje wyrejestrowany lub sprzedany,
  • zostaje wydana decyzja o czasowym wycofaniu środka transportowego z ruchu,
  • upływa czas, na jaki powierzono pojazd.
Należy również zaznaczyć, że w przypadku zmiany właściciela pojazdów, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu na do ostatniego dnia danego miesiąca w którym następuje sprzedaż.
Każdy osoba/podmiot zobowiązana do opłacania podatku od środków transportowych jest zobowiązana co roku składać deklarację podatkową DT-1 na dany rok podatkowy. Obowiązują dwa terminy złożenia tej deklaracji tj.:
  • do 15 lutego, jeśli obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem,
  • do 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, jeśli miało to miejsce od 15 lutego.
Jeśli chodzi o terminy płatności podatku naliczonego w deklaracjach o których mowa powyżej, przedstawiają się następująco:
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego i przed 1 września, podatek płaci się w 2 ratach – pierwsza jest płatna do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, a druga do 15 września,
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał 1 września lub później, podatek płaci się w jednej racie – do 14 dni od powstania tego obowiązku (w roku następującym po roku w którym nastał obowiązek podatkowy, zgodnie z punktem powyżej).
Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej, upoważnionego przez właściciela. Jednakże, nawet w przypadkach, gdy dany pojazd nie jest zarejestrowany na zakład lub jednostkę, tylko na siedzibę główną podatnika, ale znajduje się w posiadaniu tejże jednostki lub zakładu, organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest ten organ gminy, na terenie której znajduje się ten zakład lub jednostka.
Z powyższych przepisów wynika, iż firma posiadająca oddział może przekazać w jego posiadanie swoje pojazdy. Nie wiąże się to z koniecznością: przerejestrowania, zmianami na licencji, zmian dowodów czy tablic rejestracyjnych. Pojazdy te nadal są własnością firmy, jednak są przepisane do oddziału. Jednocześnie przekazane pojazdy do oddziału są objęte obowiązkiem zapłaty podatku od środków transportu zgodnie z gminą właściwą dla oddziału do którego są przepisane, bez względu na to czy pojazd jest zarejestrowany na oddział czy na siedzibę główną.
Skip to content